Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE Nr 38 2008

Zarządzenie  Nr 38/2008
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia  16 kwietnia 2008  roku


w sprawie : ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora instytucji  kultury –  Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, art. 31, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 1 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zmianami) w związku z §§ 1, 2, 3 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. nr 154  poz. 1629)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje :

§ 1

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 33 a.

§ 2

Formalne kryteria wyboru kandydatów, termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego, wymagane kwalifikacje, termin i miejsce złożenia wniosku
o przystąpienie do konkursu, termin złożenia wymaganych dokumentów, informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności instytucji kultury zawarte są w „Ogłoszeniu o konkursie” stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
      i   Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów  
      Śląski  i Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. 
2.   Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się w dzienniku o zasięgu regionalnym.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2008 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 1704
17 kwietnia 2008 11:39 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.