Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 109/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 109/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 03 lipca 2007 rokuw sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t. j. Dz. U z
1998 r. nr 21, poz. 94 ze zmianami) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zmianami )

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:


§ 1


W „Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z dnia 29 marca 2004 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 34 skreśla się w całości dotychczasowy zapis i wprowadza nowy o treści :
„ Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań Urzędu, mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:
1) nagroda pieniężna
2) pochwała pisemna
3) dyplom uznania
2) w § 35 skreśla się w całości dotychczasowy zapis i wprowadza nowy o treści :
„ Zasady przyznawania nagród pieniężnych określa „Regulamin przyznawania nagród
pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim” stanowiący załącznik do
Zarządzenia nr 107/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie „Funduszu
nagród dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski i zobowiązuje się pracowników Urzędu do zapoznania się i przyjęcia do stosowania niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2007 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 929
25 lipca 2007 09:43 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu