Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 110/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 110/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 03 lipca 2007 rokuw sprawie: zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w
Gryfowie Śląskim

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. J. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t. J. Dz. U z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zmianami)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:

§ 1


W „Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim” nadanym Zarządzeniem nr 38/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia
6 maja 2006 r .wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 8 skreśla się w całości dotychczasowy zapis i wprowadza w jego miejsce nowy o treści :
„Wykaz stanowisk zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych oraz tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych określają rozporządzenia Rady Ministrów”
2) w § 10 skreśla się w całości dotychczasowy zapis i wprowadza w jego miejsce nowy o treści :
„ Kierownik urzędu może w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia utworzyć fundusz nagród przeznaczony na nagrody przyznawane zgodnie z Regulaminu przyznawania nagród pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 107/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród”
3) w § 11 ust. 1 skreśla się w całości dotychczasowy zapis i wprowadza w jego miejsce
nowy o treści:
„ 1 Wynagrodzenie pracowników i burmistrza jest ustalane na podstawie tabeli stanowisk,
zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w urzędzie, tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz stawek dodatku funkcyjnego, a także tabeli kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych Burmistrza zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów”
4) w § 12 skreśla się w całości zapis ust. 3§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski i zobowiązuje się pracowników do zapoznania się i przyjęcia do stosowania niniejszego Zarządzenia.§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2007 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 855
25 lipca 2007 09:45 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu