Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 123/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie : wyznaczenia składu komisji do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym części nieruchomości – pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku nr 300, w obrębie Ubocze zgodnie z zawartymi umowami użyczenia i najmu .

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 123/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie : wyznaczenia składu komisji do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym części
nieruchomości – pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku nr 300,
w obrębie Ubocze zgodnie z zawartymi umowami użyczenia i najmu .


Na podstawie art. 30.ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmian./
zarządza się co następuje:


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza co następuje :

§ 1

Powołuję komisję do przekazania pomieszczeń biurowych oznaczonych jako nr 49, 50 i 60 usytuowanych budynku nr 300 obrębu Ubocze, w składzie :
1. Celina Buca – przewodnicząca
2. Palmira Eckert - członek
3. Tomasz Kostrzewa - członek

§ 2

Zadaniem komisji jest przekazanie w imieniu Gminy Gryfów Śląski protokołem zdawczo-odbiorczym nieruchomości objętych umowa użyczenie z dnia 25 lipca 2007 roku dla Stowarzyszenia Forum Szans i umową najmu z dnia 27 lipca 2007 dla Busienss Navigator. Serwatka, Nowak, Jędrkowiak.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sporządziła:
Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2007 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 870
21 sierpnia 2007 09:04 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu