Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 121/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie: przekazania w użyczenie pomieszczeń biurowych nr 49, 50 w budynku administracyjno-biurowym nr 300, położonym w obrębie Ubocze dla Stowarzyszenia Forum Szans.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 121/07
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 24 lipca 2007 roku

w sprawie: przekazania w użyczenie pomieszczeń biurowych nr 49, 50 w budynku
administracyjno-biurowym nr 300, położonym w obrębie Ubocze dla
Stowarzyszenia Forum Szans.Na podstawie art. 30.ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmian./ zarządza się co następuje :


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza co następuje:

§ 1
Przeznaczyć do użyczenia nieruchomości lokalowe – pomieszczenia biurowe nr 49, 50 o ogólnej pow. użytkowej 26 m2 ,usytuowane na II piętrze budynku administracyjno-biurowego nr 300 , położonego w obrębie Ubocze, stanowiące własność Gminy Gryfów Śląski dla Stowarzyszenia Forum Szans .

§ 2
Nieruchomość opisaną w § 2 użyczyć nieodpłatnie, na okres jednego roku.

§ 3
Przekazanie nieruchomości w użyczenie dla Stowarzyszenia wymienionego w § 1 nastąpi po uprzednim podpisaniu umowy użyczenia protokołem zdawczo- odbiorczym w terminie ustalonym w umowie .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sporządziła:
Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2007 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 894
20 sierpnia 2007 11:42 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu