Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 117/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wieża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 178/3 ,178/4 o ogólnej pow. 14,29 ha.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 117/ 07

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 17 lipca 2007 roku


w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wieża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 178/3 ,178/4 o ogólnej pow. 14,29 ha.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 37 ust.1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1


Ustalam cenę wywoławczą netto do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wieża, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 178/3 i 178/4 o pow. 14,29 ha. na kwotę 159 540,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych) oraz wadium w kwocie 22 000 zł

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:
W/z Sylwii Nowosielskiej – Celina Buca .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2007 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 936
30 lipca 2007 09:07 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu