Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 133/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy ulicy Lwóweckiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 54/20 o pow. 2203 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 133/07

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 10 sierpnia 2007 roku


w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności
działki niezabudowanej, położonej w obrębie I Gryfów Śląskim przy ulicy Lwóweckiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 54/20 o pow. 2203 m2.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 37 ust.1, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1


Przyjąć wartość ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego jako cenę wywoławczą netto do
I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w obrębie I Gryfów Śląski przy ulicy Lwóweckiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 54/20 o pow. 6522 m2 na kwotę 123 300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych), oraz ustalam wadium w kwocie 13000 zł.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:
w/z S.N. – Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2007 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 885
05 września 2007 13:43 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu