Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 134/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia cen wywoławczych do IV przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie prawa użytkowania wieczystego Gminy Gryfów Śląski działek nie zabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 134/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia cen wywoławczych do IV przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie
prawa użytkowania wieczystego Gminy Gryfów Śląski działek nie zabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Cmentarnej, przeznaczonych pod zabudowę garażową, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmian./ art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z póżn. zm. w sprawie określenia niektórych zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gryfów Śląski.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:

§ 1

Obniżyć ceny netto do IVI przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie prawa użytkowania wieczystego Gminy Gryfów Śląski działek nie zabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Cmentarnej, stanowiących własność Skarbu Państwa i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfów Śl. do dnia 05.12.2089 r., oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
- nr 266/28 o pow. 31 m2 wraz z udziałem 1/17 części działki nr 266/38 o pow. 284 m2 na ogólną kwotę 1 566 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt sześć złotych),
- nr 266/29 o pow. 28 m2 wraz z udziałem 1/17 części działki nr 266/38 o pow. 284 m2 na ogólną kwotę 1 467 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych),
- nr 266/30 o pow. 28 m2 wraz z udziałem 1/17 części działki nr 266/38 o pow. 284 m2 na ogólną kwotę 1 467 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych),
- nr 266/31 o pow. 28 m2 wraz z udziałem 1/17 części działki nr 266/38 o pow. 284 m2 na ogólną kwotę 1 467 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych),
- nr 266/32 o pow. 28 m2 wraz z udziałem 1/17 części działki nr 266/38 o pow. 284 m2 na ogólną kwotę 1 467 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych).,
Ustalić wadia w kwocie po 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych) na każdą odrębnie nieruchomość wymienioną wyżej .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporządziła:
w/z S.N – Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2007 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 785
05 września 2007 13:45 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu