Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 137/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego

ZARZĄDZENIE NR 137/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 16 sierpnia 2007 rokuw sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat wyłączenia Gminy Gryfów
Śląski z Powiatu Lwóweckiego

Na podstawie : § 7 ust. 1 i 2, pkt. 1 i § 9 uchwały Nr XLIX/174/05 Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski z dnia 27 kwietnia 2005 r., w związku z § 1 uchwały Nr XII/59/07
z dnia 07 sierpnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
na temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:§ 1


Na całym terytorium Gminy Gryfów Śląski zostaną przeprowadzone konsultacje na temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego.


§ 2

1. Konsultacje przeprowadza się poprzez rozprowadzenie wśród mieszkańców gminy ankiety konsultacyjnej .
2. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Konsultacje będą trwały od 20 sierpnia 2007 r. do 31 września 2007 r.


§ 3

Udział w konsultacjach polega na przedstawieniu przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Gryfów Śląski opinii, poprzez składanie wypełnionej ankiety, o której mowa w § 2 pkt. 1 w następujących punktach konsultacyjnych na terenie gminy:

1. W Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim - parter Ratusza
2. U sołtysów – w sołectwach
3. U społecznych ankieterów zarejestrowanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

- 2 -


Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w miesięczniku „Kurier Gryfowski”, w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 137/2007
Burmistrza Gminy i Miasta
Gryfów Śląski z dnia 16 sierpnia 2007 r.

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Lwóweckiego decyzji o likwidacji
Oddziału Wewnętrznego oraz Izby Przyjęć, a wcześniej w 2005 r. Oddziału Chirurgicznego w szpitalu w Gryfowie Śląskim ( nie głosowali Radni Powiatu Lwóweckiego z Gryfowa Śląskiego i Mirska, którzy na znak protestu opuścili salę obrad) , co powoduje dalsze ograniczenia dostępu mieszkańców naszej Gminy do świadczeń medycznych, a także brakiem dogodnych połączeń komunikacyjnych oraz nie umiejscowieniem w Gryfowie Śląskim agend i instytucji powiatowych pomimo wcześniejszych zapewnień władz powiatowych , Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Gryfów Śląski na temat wyłączenia naszej Gminy z Powiatu Lwóweckiego.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy Panią – Pana o wypełnienie niniejszej ankiety konsultacyjnej i złożenie jej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – na parterze Ratusza lub u sołtysów na terenie sołectw lub u społecznych ankieterów zarejestrowanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

ANKIETA KONSULTACYJNA

1) CZY JEST PANI / PAN ZA WYŁĄCZENIEM GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z POWIATU LWOWECKIEGO ?


TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ
OD GŁOSU


2) Jeżeli TAK, to czy jest Pani / Pan za włączeniem Gminy i Miasta Gryfów Śląski
do Powiatu :

JELENIOGÓRSKIEGO LUBAŃSKIEGO
ZIEMSKIEGO


Informacja :

Opinię wyrazić należy stawiając „x” w kratce poniżej odpowiedzi „TAK”, „NIE”
lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU „
Postawienie znaku „ x ” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „ x” w żadnej
z kratek powoduje nieważność opinii.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2007 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 955
07 września 2007 12:21 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu