Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 107/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia „Funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim „

ZARZĄDZENIE NR 107/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 czerwca 2007 rokuw sprawie: utworzenia „Funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie
Śląskim „

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U nr 146, poz. 1223 ze zmianami )


Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:


§ 1

Tworzy się „Fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim” zwany dalej – funduszem nagród – przeznaczony na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

§ 2

1) Fundusz nagród stanowi .....% osobowego funduszu płac planowanego na dany rok
budżetowy dla wszystkich pracowników Urzędu
2) odpisy na fundusz nagród będą zmieniane w ciągu roku budżetowego stosownie do zmian w
planowanym osobowym funduszu płac

§ 3
Dsysponentem funduszu nagród jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski .

§ 4

Regulamin przyznawania nagród pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.§ 5Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski i zobowiązuje się pracowników Urzędu do zapoznania się i przyjęcia do stosowania niniejszego Zarządzenia.§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Zarządzenia nr 107/2007 Burmistrza
Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29.06.2007 r.Regulamin przyznawania nagród
pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim


§ 1

Pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, którzy przyczyniają się do bardzo dobrego wykonywania zadań Urzędu przyznaje się nagrody pieniężne z funduszu nagród.


§ 2

Pracownik może otrzymać nagrodę także za :

1) wykonywanie dodatkowych zadań poza swoim zakresem czynności
2) zastępstwo innego pracownika przez okres dłuższy niż jeden miesiąc


§ 3

Nagrody przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski w ramach posiadanych środków na fundusz nagród z własnej inicjatywy lub na wniosek Naczelników Wydziałów Urzędu.

§ 4

O przyznaniu nagrody pracownik jest informowany pisemnie, odpis zawiadomienia przechowuje się w aktach osobowych pracownika.


§ 6

Nagrody mogą być wypłacane w ciągu całego roku budżetowego i w wysokości ...........


§ 5

Pracownikom nie służy roszczenie o wypłatę nagrody.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2007 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 949
25 lipca 2007 09:38 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu