Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 128/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa współwłasności udziału 6,83 % w nieruchomości wraz z prawem własności do lokalu użytkowego o pow. 15 m2 w budynku nr 21 przy ul. Garncarskiej, położonej w obrębie II Gryfów Śląskim, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 289/18 o ogólnej pow. 459 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 128/ 07

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 1 sierpnia 2007 roku


w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa
współwłasności udziału 6,83 % w nieruchomości wraz z prawem własności do lokalu użytkowego o pow. 15 m2 w budynku nr 21 przy ul. Garncarskiej, położonej w obrębie II Gryfów Śląskim, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 289/18 o ogólnej pow. 459 m2.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 37 ust.1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1


Przyjąć wartość rynkową z operatu szacunkowego z dnia 12 czerwca 2007 roku rzeczoznawcy majątkowego Zbigniew Śmidowicz jako cenę wywoławczą netto do
I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 6,83 % w nieruchomości wraz
z prawem własności do lokalu użytkowego o pow. użytkowej 15 m2 w budynku nr 21 przy ul. Garncarskiej, położonej w obrębie II Gryfów Śląski, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 289/18 o ogólnej pow. 459 m2 na kwotę 13 200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych) w tym cena lokalu 12 300,00 zł i współudziału w gruncie 900,00 zł. oraz ustalam wadium w wysokości 1300 zł.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:
W/z Sylwii Nowosielskiej – Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2007 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 895
22 sierpnia 2007 11:55 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu