Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE Nr 98/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2007
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 22 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.


Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104)


zarządzam, co następuje:


§ 1


Zwiększa się dochody w:


Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” o kwotę 78.700,00 zł

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 78.700,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin” o kwotę 78.700,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 78.700,00 zł


§ 2


Zwiększa się wydatki w:


Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 5.000,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 5.000,00 zł

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” o kwotę 6.000,00 zł

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorial.” o kwotę 6.000,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 5.000,00 zł
§ 4211 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 200,00 zł
§ 4301 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 800,00 zł

Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” o kwotę 14.500,00 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” o kwotę 4.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 4.000,00 zł


Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 10.500,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 8.000,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 2.500,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” o kwotę 83.580,00 zł

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 4.880,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 4.280,00 zł
§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” o kwotę 600,00 zł

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 78.700,00 zł
§ 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę 78.700,00 zł

Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.” o kwotę 4.000,00 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 2.000,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 2.000,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 2.000,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 113.080,00 zł§ 3


Zmniejsza się wydatki w:


Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 5.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 5.000,00 zł

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” o kwotę 6.000,00 zł

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorial.” o kwotę 6.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 6.000,00 zł

Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” o kwotę 14.500,00 zł

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 14.500,00 zł
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę 2.500,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 12.000,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” o kwotę 4.880,00 zł

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 3.880,00 zł
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 1.000,00 zł
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę 2.000,00 zł
§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” o kwotę 880,00 zł

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze” o kwotę 1.000,00 zł
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 1.000,00 zł

Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.” o kwotę 4.000,00 zł

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 2.000,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 2.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 2.000,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 34.380,00 zł§ 4


Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

 Po stronie dochodów - 18.098.773,97 zł

 Po stronie wydatków - 20.803.217,97 zł§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 78.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku (Dz. U. nr 267 poz. 2259).
(Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku nr PS-III-3050-96/07).

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków.

Sporządziła: Anna Jankowska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2007 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 909
04 lipca 2007 11:18 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu