Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E 143/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 4 września 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w dniu 24 sierpnia 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E 143/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 4 września 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań
przetargowych w dniu 24 sierpnia 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1

Powołać nową komisję do przeprowadzenia rokowań w dniu 5 września2007 r. ogłoszonych dnia 2 sierpnia 2007 r. po zorganizowanym czwartym nie skutecznym przetargu ustnym nieograniczonym na przeniesienie prawa użytkowania do nieruchomości - działki nr 266/23 i udziału 1/17 części fizycznie nie wydzielonej działki nr 266/38 , położonych przy Cmentarnej
w składzie
1. Celina Buca – przewodnicząca komisji
2. Krystyna Okulowska – członek komisji
3. Palmira Eckert – członek komisji


§ 2

Zadaniem komisji jest prowadzenie rokowań zgodnie z moim ogłoszeniem wymienionym
w § 1 zarządzenia i wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów jak wyżej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządziła: Celina Buca .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2007 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 979
26 września 2007 14:50 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu