Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 111/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 06 lipca 2007 roku w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Wydziale technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 111/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 06 lipca 2007 roku


w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Wydziale technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko pracy inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Technicznym Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w następującym składzie:
Przewodniczący – Olgierd Poniźnik
Członek – Anna Jankowska
Członek – Jerzy Andrzejczak
Członek – Danuta Adamiszyn
Członek – Anna Lis

§ 2

Komisja działać będzie na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaZałącznik do zarządzenia nr 111/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 06 lipca 2007 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI
powołanej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko pracy
inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Technicznym
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

§ 1
1. Pracami komisji kieruje je przewodniczący.
2. prace komisji prowadzone są z udziałem co najmniej 2/3 jej składu.
3. komisja rozpoczyna pracę nie później niż w ciągu 7 dni od daty upływu
terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o naborze.

§ 2
1. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie naboru komisja sprawdza zgodność złożonych przez
kandydatów dokumentów aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi
określonymi w ogłoszeniu o naborze.
3. Komisja jest zobowiązana dopuścić do konkursu wszystkich kandydatów ,
którzy spełniają warunki formalne podane w ogłoszeniu.
4. Komisja sporządza listę kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne.
Lista zawierająca imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zamieszczana jest
na stronie biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu.

§ 3
1. W drugim etapie naboru komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z
każdym z kandydatów spełniających warunki formalne.
2. Komisja wyłania kandydata na stanowisko pracy określone w ogłoszeniu.

§ 4
Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy biorący udział w jej pracach członkowie.

§ 5
Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku gdy nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2007 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 910
26 lipca 2007 09:34 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu