Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Zarządzenie Nr 141/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 141/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 30 sierpnia 2007 roku


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art.47, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza , co następujące :

§ 1

Udziela pełnomocnictwa Pani Alicji Kownackiej do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Gimnazjum w Gryfowie Śląskim w granicach zwykłego zarządu na okres od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Zakres pełnomocnictwa określa załącznik do niniejszej zarządzenia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku.

Sporządziła: T. Wolska

Załącznik do Zarządzenie Nr 141/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
P E Ł N O M O C N I C T W OBurmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski upoważnia Panią Alicję Kownacką do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Gimnazjum w Gryfowie Śląskim w granicach zwykłego zarządu.

W szczególności do:

1. Korzystania z przywilejów i wykonywania obowiązków pracodawcy zgodnie z kodeksem pracy oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej placówki.

2. Dysponowania – przyznanymi w budżecie gminy – środkami finansowymi i planowania ich zgodnie ze statutem jednostki.
Przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów
lub zlecanie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
placówki.

3. Udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa głównemu księgowemu do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności , spowodowanej urlopem lub chorobą.Pełnomocnictwo obowiązuje od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2012 roku.


Sporządziła: T. Wolska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2007 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 946
10 września 2007 12:45 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu