Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE Nr 152/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z dnia 24 września 2007 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 152/07
Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) w związku z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218) oraz § 7 Zarządzenia Nr 214 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru województwa dolnośląskiego

z a r z ą d z a się, co następuje :

§ 1
1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do
uruchomienia realizacji zadań ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy
Gryfów Śląski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w
czasie „wojny” tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa stały dyżur
Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim na potrzeby przekazywania decyzji,
o których mowa wyżej, kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom oraz innym jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym, wytypowanym do wykonania określonych zadań obronnych, mających swoją siedzibę na terenie gminy
2. Stały dyżur Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski stanowi skład osobowy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
3. Dyżury w ramach stałego dyżuru wyznacza się w systemie dwuzmianowym (od godz. 8,00 do godz.20,00 i od godz. 20,00 do godz.8,00),pełnione one będą w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, po dwie osoby na zmianę.

§ 2

Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów obejmują:
1) przyjmowanie oraz ewidencjonowanie i dostarczanie decyzji i informacji adresowanych do organów, na rzecz których działają;
2) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
3) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.
4) przyjmowanie oraz ewidencjonowanie i przekazywanie nakazanych informacji w ramach współpracy (współdziałania) organów.

§ 3
Uruchomienie stałego dyżuru może nastąpić na podstawie:
1) decyzji Prezesa Rady Ministrów,
2) decyzji Wojewody Dolnośląskiego, I Wicewojewody Dolnośląskiego lub Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
3) decyzji organu, który stały dyżur utworzył.

§ 4

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Urzędu opracuje dokumentację stałego dyżuru i będzie ja utrzymywał w stałej aktualności.

§ 5

System stałego dyżuru należy utrzymywać w stałej gotowości do działania.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr Pf- 1/1999 Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
z dnia 06 grudnia 1999 roku w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania stałego
dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2007 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1046
04 października 2007 13:20 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu