Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Zarządzenie Nr 184/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 184/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 21 listopada 2007 roku


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art.47, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza , co następujące :

§ 1

Udziela Pani Alicji Kuźniarz, na okres zwolnienia lekarskiego dyrektora szkoły – Pani Anny Pląskowskiej, pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Uboczu w granicach zwykłego zarządu.

§ 2

Zakres pełnomocnictwa określa załącznik do niniejszej zarządzenia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2007 roku.


Sporządziła: T. Wolska

Załącznik do Zarządzenie Nr 184/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 21 listopada 2007 r.
P E Ł N O M O C N I C T W OBurmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski upoważnia Panią Alicji Kuźniarz do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Uboczu w granicach zwykłego zarządu.

W szczególności do:

1. Korzystania z przywilejów i wykonywania obowiązków pracodawcy zgodnie z kodeksem pracy oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej placówki.

2. Dysponowania – przyznanymi w budżecie gminy – środkami finansowymi i planowania ich zgodnie ze statutem jednostki.
Przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów
lub zlecanie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
placówki.
Pełnomocnictwo obowiązuje od 21 listopada 2007 roku do dnia powrotu dyrektora szkoły ze zwolnienia lekarskiego.


Sporządziła: T. Wolska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2007 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1084
05 grudnia 2007 13:16 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu