Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 179/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z prawem do współwłasności w udziale w działce gruntu nr 289/18, położonej w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ulicy Garncarskiej 21.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 179/07

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 8 listopada 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego wraz
z prawem do współwłasności w udziale w działce gruntu nr 289/18, położonej
w obrębie 2 Gryfów Śl. przy ulicy Garncarskiej 21.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:

§ 1

Wyznaczyć następujący skład komisji do przeprowadzenia w dniu 9 listopada 2007 r.
przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego wraz z prawem do współwłasności działki nr 289/18 w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Garncarskiej zgodnie
z ogłoszeniem o przetargu z dnia 1 października 2007 r.
1. Celina Buca – przewodnicząca komisji
2. Krystyna Samborska – członek komisji
3. Krystyna Okulowska – członek komisji

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządziła: w/z S.N.- Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2007 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1163
04 grudnia 2007 13:14 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu