Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE Nr 139/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 139/2007
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 30 sierpnia 2007 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104)


zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się wydatki w:


Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” o kwotę 30.500,00 zł

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast)” o kwotę 1.500,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 1.500,00 zł

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast)” o kwotę 29.000,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 20.000,00 zł
§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” o kwotę 4.000,00 zł
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” o kwotę 5.000,00 zł

Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” o kwotę 300,00 zł

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” o kwotę 300,00 zł
§ 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji” o kwotę 300,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” o kwotę 2.850,00 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 2.850,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 2.850,00 zł

Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” o kwotę 2.500,00 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” o kwotę 2.500,00 zł
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” o kwotę 2.500,00 zł

Dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO” o kwotę 100,00 zł

Rozdział 92109 „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 100,00 zł
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę 100,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 36.250,00 zł
§ 2


Zmniejsza się wydatki w:

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” o kwotę 30.500,00 zł

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast)” o kwotę 1.500,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 1.500,00 zł

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast)” o kwotę 29.000,00 zł
§ 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji” o kwotę 29.000,00 zł

Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” o kwotę 300,00 zł

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” o kwotę 300,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 300,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” o kwotę 2.850,00 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 2.850,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 2.850,00 zł

Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” o kwotę 2.500,00 zł

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 2.500,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 2.500,00 zł

Dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO” o kwotę 100,00 zł

Rozdział 92109 „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 100,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 100,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 36.250,00 zł


§ 3


Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

 Po stronie dochodów - 18.305.843,97 zł

 Po stronie wydatków - 21.010.287,97 zł§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


Zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

Sporządziła: Anna Jankowska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2007 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 900
11 września 2007 15:25 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu