Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE Nr 154/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 26 września 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 154/2007
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 26 września 2007 rokuw sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.


Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104)


zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się wydatki w:


Dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA” o kwotę 2.340,00 zł

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 2.340,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 700,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 300,00 zł
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” o kwotę 700,00 zł
§ 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych” o kwotę 300,00 zł
§ 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji” o kwotę 340,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 5.000,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 5.000,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 7.340,00 zł


§ 2


Zmniejsza się wydatki w:


Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 5.000,00 zł
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę 5.000,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł

§ 3Zwiększa się dochody w:


Dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA” o kwotę 2.340,00 zł

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 2.340,00 zł
§ 2010 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” o kwotę 2.340,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 2.340,00 zł


§ 4


Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

 Po stronie dochodów - 17.917.164,97 zł

 Po stronie wydatków - 19.889.006,97 zł§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 2.340,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.
(Pismo nr DJG 0301-5-1/07 Krajowe Biuro Wyborcze)

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

Sporządziła: Anna Jankowska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2007 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 922
04 października 2007 12:53 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu