Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 129/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Gminy działki nr 266/23 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Cmentarnej w obrębie 2 Gryfów Śląski, stanowiącą własność Skarbu Państwa w drodze rokowań po zorganizowanych czterech kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych oraz ustalenie ceny do rokowań.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 129/ 07

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 1 sierpnia 2007 roku


w sprawie: przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Gminy działki nr 266/23
o pow. 29 m2 położonej przy ul. Cmentarnej w obrębie 2 Gryfów Śląski, stanowiącą własność Skarbu Państwa w drodze rokowań po zorganizowanych czterech kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych oraz ustalenie ceny do rokowań.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 39 ust.2, art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1


1. Po negatywnych wynikach czterech kolejnych ustnych przetargach nieograniczonych zorganizowanych w dniach 22.06.2006 r., 6.09.2006 r., 23.11.2006r., 24.05.2007 r. przeznaczam do przeniesienia w drodze rokowań prawa użytkowania wieczystego Gminy Gryfów Śląski trwającego do dnia 5.12.2089 r do działki nr 266/23 o pow. 29 m2 i udziału 1/17 do działki 266/38, położonych przy ul. Cmentarnej w obrębie 2 Gryfów Śląski a stanowiących własność Skarbu Państwa.
2. Przyjąć cenę wywoławczą netto do rokowań w kwocie 1503 zł. (słownie: jeden tysiąc trzy złote oraz ustalam zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 200 zł.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:
W/z Sylwii Nowosielskiej – Celina Buca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2007 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 896
22 sierpnia 2007 11:56 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu