Zarządzenia Burmistrza - archiwum

ZARZĄDZENIE NR 104/ 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalenia zasad organizacji działań kontrolnych Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 104/ 2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 czerwca 2007 rokuw sprawie: ustalenia zasad organizacji działań kontrolnych Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie
Śląskim

Na podstawie § 26 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
( Załącznik do Zarządzenia nr 11/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim) oraz art. 46, 47 i 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U nr 249,poz. 2104 ze zmianami)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:

§ 1


1. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest w celu zapewnienia bieżących i obiektywnych
informacji , ocen i analiz umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej organów,
badania legalności, gospodarności i celowości w jednostkach zarządzających mieniem gminy
oraz badanie sprawności organizacyjnej poziomu funkcjonowania i legalności działań, w tym
przestrzegania zasad postępowania administracyjnego i obsługi interesantów.
2. Działania kontroli wewnętrznej obejmują : jednostki organizacyjne gminy ,Wydziały Urzędu
oraz podmioty mające wpływ na podejmowanie decyzji przez Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 2

1. Kontrolę jednostek organizacyjnych gminy prowadzą Wydziały Urzędu odpowiednio do
zakresu ich kompetencji merytorycznych
2. Kontrolę Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta prowadzi Wydział Organizacyjny.
3. Burmistrz może zlecić również kontrolę zewnętrzną – specjalistycznym jednostkom lub biegłym
§ 3

1. Kontrole w jednostkach określonych w § 1 pkt. 2 mogą być prowadzone przez pracowników
Urzędu tylko na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza określającego temat, zakres i
termin kontroli.
2. Rejestr upoważnień, o których mowa w pkt. 1 oraz koordynację kontroli w jednostkach
organizacyjnych gminy i Wydziałach Urzędu prowadzi Sekretarz Gminy i Miasta .
3. Sekretarz Gminy i Miasta realizując zadania określone w pkt. 2 współdziała z organami
kontroli państwowej i Regionalna Izbą Obrachunkową we Wrocławiu.
4. Wydział Organizacyjny prowadzi centralny rejestr przeprowadzonych w Urzędzie kontroli
przez organy kontroli państwowej i Regionalna Izbę Obrachunkową oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem realizacji wydanych przez te organy zaleceń pokontrolnych.
5. Zbiorczą dokumentację kontroli zewnętrznych prowadzi Wydział Organizacyjny.
W tym celu Naczelnicy Wydziałów dostarczają kopie protokołów, wystąpień pokontrolnych oraz korespondencji związanej z ich wykonaniem.
6. Nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli prowadzonej
przez Wydziały, sprawują Naczelnicy tych Wydziałów.

§ 4

1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy – w celu uzyskania
wiarygodnej i obiektywnej informacji o stanie wybranych (szczególnych ) spraw mogą zlecić
przeprowadzenie doraźnej kontroli problemowej.
2. Jeżeli zakres kontroli, o której mowa w pkt. 1 mieści się w ramach kompetencji jednego
Wydziału kontrolę przeprowadza Wydział we własnym zakresie.
3. W sprawach dotyczących zakresu działania kilku Wydziałów, kontrolę organizuje i wykonuje Wydział Organizacyjny, do którego należy :
a) opracowywanie programu kontroli, ustalenie zakresu kontroli i składu zespołu
kontrolnego, sposobu przeprowadzenia i terminu jej zakończenia
b) nadzorowanie pracy zespołu kontrolnego
c) przygotowanie wspólnie ze zleceniającym kontrolę, wniosków i zaleceń pokontrolnych
d) nadzorowanie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych, a w razie potrzeby celowości przeprowadzenia kontroli sprawdzającej

§ 5

1. Jeżeli zakres kontroli wykracza poza kompetencje jednego Wydziały , Naczelnik tego Wydziału wnioskuje o zlecenie koordynowanej kontroli problemowej
2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości kontroli, jej zakres przedmiotowy, metodologię zadań kontrolnych oraz wykaz Wydziałów Urzędu właściwych do udziału we wnioskowanej kontroli.

§ 6

Przedmiotem kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) jest przestrzeganie dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie rachunkowości, rzetelne sporządzanie sprawozdawczości, a w szczególności :
1) realizacja wydatków budżetowych przewidzianych w planie jednostki wykonującej budżet
2) wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem
3) ustalenie i odprowadzenie należności budżetowych
4) przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych
5) uiszczeniu odsetek w razie dopuszczenia się zwłoki w regulowaniu zobowiązań
6) pobieranie i odprowadzanie lub opłacanie składek
7) windykacja należności, analiza zobowiązań
8) stosowanie zamówień publicznych – zawieranie umów
9) organizacje obiegu dokumentów księgowych
10) prawidłowość, kompletność dowodów finansowo-księgowych
11) prowadzenie ksiąg rachunkowych, zachowanie ciągłości bilansowej
12) terminowe i rzetelne opracowania sprawozdań

§ 7

Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zawiadamia Burmistrza o sposobie usunięcia nieprawidłowości oraz o podjęciu działań zmierzających do zapobieżenia w przyszłości występowania nieprawidłowości – do pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych zaistniałemu stanowi rzeczy włącznie.

§ 8

1. Efektywność działań kontrolnych Wydziałów jest elementem oceny ich sprawności
organizacyjnej i poziomu funkcjonowania.
2. Naczelnicy Wydziałów składają w Wydziale Organizacyjnym sprawozdanie z działań
kontrolnych za dany rok w terminie do 31 grudnia.
3. Wydział Organizacyjny w terminie do 25 stycznia następującego po roku sprawozdawczym
sporządza roczne zestawienie kontroli, które zawiera : liczbę kontroli, wykaz podmiotów
kontrolowanych, stwierdzone większe nieprawidłowości oraz informacje o realizacji zaleceń
pokontrolnych.
4. Sekretarz Gminy przedkłada roczne zestawienie kontroli Burmistrzowi Gminy i Miasta.


§ 9

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2007 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 852
25 lipca 2007 09:29 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu