Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E 138 /2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w dniu 24 sierpnia 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E 138 /2007

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań
przetargowych w dniu 24 sierpnia 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1

Wyznaczyć następujący skład komisji do przeprowadzenia w dniu 24 sierpnia 2007 r. przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski, zgodnie z ogłoszeniami o przetargach z dnia 20 lipca 2007 r., dotyczących, nieruchomości położonych w obrębach; Wolbromów (dz. nr 160, 159, 153), Wieża (dz. nr 178/3, 178/4), 2 Gryfów Śląski dz. nr 809 i działka nr 814:
1. Celina Buca – przewodnicząca komisji
2. Krystyna Samborska – członek komisji
3. Palmira Eckert – członek komisji


§ 2

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów jak wyżej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządziła: Celina Buca .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2007 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 836
07 września 2007 12:32 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu