Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 116/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej w części zabudowanej i zalesionej, położonej w obrębie Wolbromów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 159,160,153 o ogólnej pow. 6,14 ha.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 116/ 07

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 17 lipca 2007 roku


w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności
nieruchomości rolnej w części zabudowanej i zalesionej, położonej w obrębie Wolbromów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 159,160,153 o ogólnej pow. 6,14 ha.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 37 ust.1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),


BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
zarządza, co następuje:


§ 1


Ustalam cenę wywoławczą netto do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej w części zabudowanej i zalesionej, położonej w obrębie Wolbromów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 159,160,153 o ogólnej pow. 6,41 ha. na kwotę 44 362,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złotych) oraz wadium w kwocie 5000 zł

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Celina Buca .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2007 09:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 908
30 lipca 2007 09:06 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu