Zarządzenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 129/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Gminy działki nr 266/23 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Cmentarnej w obrębie 2 Gryfów Śląski, stanowiącą własność Skarbu Państwa w drodze rokowań po zorganizowanych czterech kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych oraz ustalenie ceny do rokowań.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 129/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Gminy działki nr 266/23 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Cmentarnej w obrębie 2 Gryfów Śląski, stanowiącą własność Skarbu Państwa w drodze rokowań po zorganizowanych...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 128/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa współwłasności udziału 6,83 % w nieruchomości wraz z prawem własności do lokalu użytkowego o pow. 15 m2 w budynku nr 21 przy ul. Garncarskiej, położonej w obrębie II Gryfów Śląskim, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 289/18 o ogólnej pow. 459 m2.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 128/ 07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa współwłasności udziału 6,83 % w nieruchomości wraz z prawem własności do lokalu użytkowego o pow. 15 m2 w budynku nr 21 przy ul. Garncarskiej, położonej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 123/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie : wyznaczenia składu komisji do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym części nieruchomości – pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku nr 300, w obrębie Ubocze zgodnie z zawartymi umowami użyczenia i najmu .

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 123/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie : wyznaczenia składu komisji do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym części nieruchomości – pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku nr 300, w obrębie Ubocze zgodnie z zawartymi umowami użyczenia i najmu...

ZARZĄDZENIE NR 126 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 01.08 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami.

ZARZĄDZENIE NR 126 / 2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 01.08 2007 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzam, co następuje: § 1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania...

Zarządzenie nr 125/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie : utworzenia Centralnego Rejestru Aktów Prawa Miejscowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 125/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie : utworzenia Centralnego Rejestru Aktów Prawa Miejscowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm). Burmistrz...

Zarządzenie nr 124/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie : opracowania dokumentów planistycznych do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2008 rok.

Zarządzenie nr 124/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie : opracowania dokumentów planistycznych do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2008 rok. Na podstawie uchwały nr X/81/99 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl. z dnia 28 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania...

ZARZĄDZENIE NR 122/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 LIPCA 2007 roku w sprawie : ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE NR 122/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 LIPCA 2007 roku w sprawie : ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Na podstawie : art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 121/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie: przekazania w użyczenie pomieszczeń biurowych nr 49, 50 w budynku administracyjno-biurowym nr 300, położonym w obrębie Ubocze dla Stowarzyszenia Forum Szans.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 121/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie: przekazania w użyczenie pomieszczeń biurowych nr 49, 50 w budynku administracyjno-biurowym nr 300, położonym w obrębie Ubocze dla Stowarzyszenia Forum Szans. Na podstawie art. 30.ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż budynku użytkowego wraz z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego działki nr 758/1, położonego w obrębie Ubocze.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120/07 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż budynku użytkowego wraz z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego działki nr 758/1, położonego w obrębie Ubocze. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z...

ZARZĄDZENIE Nr 115/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 115/2007 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 z dnia 30 czerwca...