Aktualności - archiwum

Postanowienie

                                                                 Gryfów Śląski, dnia  08 kwietnia 2008 r.
WT.EK. 7624/2/5/8/2008P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 51 ust. 2 , ust. 3  pkt. 1 i 2, ust.5, art. 52, art. 46a ust. 7 pkt. 4  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze. zm.), §3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 r. ze zm.) oraz art. 123  Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Wasilewskiego Technika Grzewcza i Sanitarna „HEMAX”  z dnia 04.03.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ubocze oraz po uzyskaniu opinii starosty Lwóweckiego nr GŚ.7633-90/671/08 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku  Śląskim nr ZNS-601-14/DRJ/08  stwierdzających konieczność sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

p o s t a n a w i a m

Zobowiązać Firmę Pana Henryka Wasilewskiego Technika Grzewcza i Sanitarna „HEMAX”  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
 Raport o oddziaływaniu powinien zawierać:
- opis planowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem warunków użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, oraz przewidziane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
- opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko ,
- opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad nimi,
- opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia w tym wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru ,
- określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów w tym również przypadku wystąpienia powyższej awarii przemysłowej,
-     uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
      oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta , rośliny, wodę i
      powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i
      krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą
      dokumentacją( rejestrem lub ewidencją zabytków) oraz wzajemne oddziaływanie między
      tymi elementami;
-    opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
      środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-  
      i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia
      przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji oraz opis metod
      prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę;
-    opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
      kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
-     wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru
      ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
      przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i
      sposobów korzystania z nich;
-     przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
-     analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
-     przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
      etapie jego budowy i eksploatacji;
-     streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;
-     nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
-     źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.


u z a s a d n i e n i e

             Na podstawie art. 51 ust. 1  pkt.  2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze. zm.) w związku z §3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 r. ze zm.) planowane  przedsięwzięcie polegające na budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ubocze zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu, na podstawie art. 51 ust. 2  Prawa ochrony środowiska, jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śl. i Starosty Lwóweckiego.
Opiniując potrzebę sporządzenia raportu i jego zakresu na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,  Starosta  Lwówecki i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim postanowieniami orzekli o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz orzekli jego zakres.
 
Wnioskodawca wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedłożył charakterystykę przedsięwzięcia zgodnie z art. 49 ust. 3 Prawa ochrony środowiska.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ubocze. Projektowana zewnętrzna sieć sanitarna  odbierać będzie ścieki sanitarne pochodzące z gospodarstw domowych oraz zakładów pracy. Zaprojektowana rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC od średnicy 160 do 250 mm i łącznej długości 18739,7 m oraz rurociąg kanalizacji ciśnieniowej z PE o średnicy 63 do 110 mm i łącznej długości 2509,1. Sumaryczna długość całej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ubocze wyniesie 21248,8m .
Z uwagi na usytuowanie terenu Ubocze zostało podzielone na dwie części. Jedna część, która obejmuje prawie całe Ubocze wraz z Uboczem Kolonią oraz tranzytem z Rząsin będzie odprowadzać ścieki do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej , a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim.
Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, rodzaj i skalę oddziaływania postanawiam orzec jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.Otrzymują :
1. Pana Henryk Wasilewski
    Technika Grzewcza i Sanitarna
  „HEMAX” 
   Aleja Wojska Polskiego nr 49
   59-630 Mirsk
2.   Pozostałe stronny postępowania (wykazane w zestawieniu do wniosku) poprzez 
      obwieszczenie ( BIP, tablica ogłoszeń UGiM Gryfów Śl. , Sołectwo Ubocze – w sposób
      zwyczajowo przyjęty)
3. a/a

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 3054
10 kwietnia 2008 11:41 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.