Aktualności - archiwum

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 18.03.2008 r.

WT.EK.7624/1/ 8/08


 


       Z A W I A D O M I E N I E   -  O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
                  o wszczęciu postępowania

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmian.) w związku z art. 32 ust. 2 i 3 oraz at. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), zawiadamia strony, że w dniu 18.03.2008 r. na wniosek

Techniki Grzewczej i Sanitarnej „HEMAX” – Henryk Wasilewski
59-630 Mirsk, Aleja Wojska Polskiego 49

zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Ubocze


Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska i art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego  - strony powiadamia się poprzez obwieszczenie.
 
Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, na zapoznanie się z aktami sprawy , uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w siedzibie UGiM Gryfów Śl. pok. nr 6.
Nie wypowiedzenie się w określonym terminie będzie uznane za brak uwag w przedmiotowej sprawie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2008 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 3075
18 marca 2008 14:57 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.