Aktualności - archiwum

PROGRESS (2007 - 2013) Program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej

PROGRESS (2007 - 2013) Program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej
Komisja Europejska DG ds. Zatrudnienia
Następny termin: 2007-09-03

PROGRESS to nowy program Wspólnoty na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej zaplanowany na lata 2007- 2013. Program zastąpi cztery dotychczasowe programy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, promocji równości płci, walki z wykluczeniem społecznym, wspierania zatrudnienia. Program uzupełni Europejski Fundusz Społeczny oraz wsparcie finansowe przeznaczone na dialog społeczny, swobodny przepływ pracowników i studia społeczne.

W ramach programu finansowane będą następujące rodzaje działań

* Działania analityczne (np. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie danych i informacji statystycznych; wykonywanie studiów, analiz i badań, wykonywanie ocen i analiz wpływu, opracowywanie i upowszechnianie wspólnych metodologii i w odpowiednich przypadkach, wskaźników lub wartości wzorcowych)
* Działania związane z wzajemnym uczeniem się, świadomością i upowszechnianiem, identyfikowaniem i promocją przykładów dobrej praktyki i działań związanych z monitorowaniem i oceną
* Działania wspierające główne podmioty (np. organizowanie grup roboczych urzędników krajowych, współpraca sieciowa między wyspecjalizowanymi organami na szczeblu europejskim)

Program dzieli się na pięć sekcji:

1. Zatrudnienie - wsparcie wdrażania Europejskiej Strategii Zatrudnienia
2. Ochrona socjalna i integracja społeczna - wsparcie wdrażania otwartej metody koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i włączania
3. Warunki pracy - wsparcie poprawy warunków pracy, w tym zdrowia, bezpieczeństwa i życia rodzinnego
4. Walka z dyskryminacją i różnorodność - wsparcie realizacji zasady niedyskryminacji i jej promocja w działaniach na szczeblu lokalnym
5. Równość płci - wsparcie realizacji zasady równości płci i jej promocja promocja w działaniach na szczeblu lokalnym.

Uprawnieni wnioskodawcy:
- Instytucje publiczne i prywatne
- Władze lokalne i regionalne, publiczne służby zatrudnienia i krajowe urzędy statystyczne
- Wyspecjalizowane podmioty, wyższe uczelnie i placówki badawcze, jak również partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe
- W konkursie mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE oraz kraje kandydujące i wstępujące do Unii Europejskiej, a także kraje zachodnich Bałkanów, które obejmuje proces stabilizacji i integracji.

Terminy składania wniosków:
Sekcja 3: "Warunki Pracy"
- 2 maja 2007 (termin upłynął)
- 3 września 2007
Sekcja 5: Równość płci:
- 13 czerwca 2007 (termin upłynął)

Więcej informacji o programie PROGRESS oraz dane teleadresowe do osób odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych komponenteów programu można znaleźć na stronach podanych niżej:
http://www.mpips.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2FDepartament+Pomocy+Spolecznej%2Fkampania+Rady+Europy%2Fprogress%2Fkontakty.pdf.

Kontakt

DG EMPL G - Social Affairs and Equal Opportunities
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
European Commission
200 rue de la Loi
B-1049 Brussels
Email: empl-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/employment_social/contact_en.html

Dokument kluczowy

PROGRESS - Restructuring, well-being at work and financial participation: Open Call for Proposals VP/2007/005
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1225


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Tartak
Ilość wyświetleń: 2504
05 marca 2008 00:29 (Andrzej Tartak) - Utworzenie dokumentu