Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ankieta

ANKIETA - ocena zadowolenia Klienta z usług Urzędu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLASKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 31/2007 z dnia 6 marca 2007 roku OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLASKI Na podstawie art. .13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873) oraz Uchwały nr VI/28/07 Rady Miejskiej...

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. (poz. 881) Załącznik nr 1 WZÓR Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się 1.Dane...

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

Załącznik nr 6 WZÓR Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się...................................................nr PESEL*)................................. Obywatelstwo..................................................... Miejsce...

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY

Załącznik nr 3 WZÓR .......................................................... (imię i nazwisko ) OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH...

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu

Załącznik nr 4 WZÓR ................. (imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym ............ uzyskałam/em dochód w wysokości ................ zł ... gr z tytułu: 1....

Świadczenia Rodzinne - Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 144 zł miesięcznie i przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; - osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku...

Świadczenia Rodzinne - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się...

Świadczenia Rodzinne - Wymagane dokumenty

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty). Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek: a) małżonków lub jednego z małżonków, b) rodziców lub jednego z rodziców, c) opiekuna faktycznego dziecka, d) opiekuna prawnego dziecka, e) osoby...

Świadczenia Rodzinne - Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się. Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki: Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Dodatek...