Przetargi

Wykonanie i montaż pawilonu modułowego zaplecza boiska sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Gryfowie Śląskim

Gryfów Śląski: Wykonanie i montaż pawilonu modułowego zaplecza boiska sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Gryfowie Śląskim.
Numer ogłoszenia: 236739 - 2008; data zamieszczenia: 26.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski , Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfow.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i montaż pawilonu modułowego zaplecza boiska sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Gryfowie Śląskim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie i montaż pawilonu zaplecza boiska sportowego, wyposażonego w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjną, wentylacyjną. Moduły nie posiadają okien w ścianach zewnętrznych, pomieszczenia doświetlane są poprzez świetliki umieszczone w dachu. Elementy fundamentowe zostały wykonane przez Zamawiającego , zgodnie z zapisami SIWZ i dokumentacji technicznej.
1. Podstawowe parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy -

27,05 m2

Powierzchnia użytkowa podstawowa -

23,28 m2

Kubatura -

73,03m3

Pawilon składa się z czterech modułów:

1. pomieszczenie trenera, 2. magazyn sprzętu sportowego, 3. sanitariatu dla dziewcząt 4. sanitariatu dla chłopców Szczegółowy opis zamówienia określa projekt architektoniczno - budowlany modułowego zaplecza boisk sportowych. Dokładne zestawienie zamawianych robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 10.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wpłacić ( wnieść ) wadium w wysokości: 5 000 zł. Wadium może być wnoszone w pieniądzu - przelewem, na rachunek bankowy: PKO Gryfów Śląski, nr konta: 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443, z dopiskiem: Dotyczy przetargu na wykonanie i montaż pawilonu modułowego zaplecza boiska sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Gryfowie Śląskim, lub w jednej z niżej podanych form:
1. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
2. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( .U.Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
Sposób przekazania:
1.Jako zawartość oferty przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski ,woj. dolnośląskie, tel. 0757813552, fax 0757813916.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej jedno podobne zadanie.

6. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniej niż100 000, 00 zł.

7. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
1. Dokumenty wymagane: 1.1 Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

1.2 Dowód wniesienia wadium

1.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3. 1.4 Parafowany wzór umowy - załącznik nr 1.

1.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 1.6 Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, dokumenty stwierdzające, ze osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Wykonawcy zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze: 2.1 Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2.2 Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2.3 Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

3.1 Umowa współpracy wspólników - dostarczona po wyborze oferty.

4.Inne dokumenty: W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

4.1 Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia, ze wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

4.2 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę,osoby, uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gryfow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski ,woj. dolnośląskie, tel. 0757813552, fax 0757813916, pok. nr 12..

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski ,woj. dolnośląskie, tel. 0757813552, fax 0757813916, w sekretariacie, pok. nr 2..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Burmistrz
Olgierd Poniźnik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2008 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 3258
26 września 2008 14:20 (Redaktor BIP) - Zmiana treści dokumnetu.
26 września 2008 14:08 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.
26 września 2008 14:06 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.