Przetargi

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowy zakres przedmiotu przetargu: Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim w połączeniu z placem przed salą oraz sieciami uzbrojenia terenu w postaci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na działce o nr ewidencyjnym 151/1 w Gryfowie Śląskim. Jest to budynek o kubaturze - 10.736,00 m3, powierzchni zabudowy - 1.157,75 m2, o wymiarach gabarytowych budynku - długość 41,92 m, - szerokość - 33,55 m, wysokość - 9,40 m, oraz wyposażenie hali.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

    * Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie 57.000 zł. (pięćdziesiąt siedem tysięcy zł.) które należy wnieść przed terminem do składania ofert. 1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)poręczeniach lub gwarancjach bankowych, b)gwarancjach ubezpieczeniowych, c)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-wy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 11 58 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, póz. 1824). Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium w Referacie Finansowym zamawiającego muszą zostać złożone ww. formy wadium d) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: PKO Gryfów Śl. nr konta 89 1020 2124 0000 8202 0011 1443 O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie (do dnia 08.09.2008r. do godz. 10.00), decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania z ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust.5 Ustawy Pzp - zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od daty wezwania do zawarcia umowy , c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY KTÓRZY: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6) Spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją. Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców zgodnie z art.24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. POWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERT: Dla powiadomienia o wykluczeniu i odrzuceniu oferty mają zastosowanie art. 24 ust.3i4 oraz art. 89 ust.1 i2 ustawy, Prawo zamówień publicznych.
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 1, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru -załącznik 2, 3) oświadczenia i dokumenty określone w punktach 8.2 - 8.5 potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu ustanowionych w SIWZ. 4) parafowany przez wykonawcę Formularz po-stanowień umowy z wykorzystaniem wzoru -załącznik 3, 5) wypełniony i podpisany Formularz ogólne informacje o wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 4. 6) wypełniony i podpisany Formularz organizacja i pełnomocnictwa z wykorzystaniem wzoru - załącznik 5. 7) wypełniony i podpisany Formularz oświadczenie finansowe z wykorzystaniem wzoru - załącznik 6. 8) wypełniony i podpisany Formularz kwalifikacje techniczne kadry z wykorzystaniem wzoru - załącznik 7. 9) Wypełniony i podpisany Formularz wykaz personelu budowlanego z wykorzystaniem wzoru - załącznik 8, 10) wypełniony i podpisany Formularz wykaz narzędzi i sprzętu z wykorzystaniem wzoru - załącznik 9. 11) wypełniony i podpisany Formularz program realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem wzoru - załącznik 10. 12) wypełniony i podpisany Formularz doświadczenie zawodowe z wykorzystaniem wzoru - załącznik 11. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 3) Dokumenty stwierdzające zatrudnianie osób które będą nadzorować zamówieniem - kwalifikacje techniczne kadry kierowniczej, wymagane jest zatrudnianie do wykonania przedmiotu zamówienia kierownik robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, legitymującego się minimum 10-letnim doświadczeniem w wykonawstwie robót budowlanych oraz przynależnością do właściwej izby zawodowej - załącznik nr 7. 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, lub podmiotów zbiorowych w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest aby powyższy dokument posiadał w swojej treści odniesienie do w/w artykułów. 5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelni-ka Urzędu Skarbowego oraz właściwego od-działu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada nie-zbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy należy przedstawić dane za ten okres. - wymagane jest zatrudnianie na pełnych etatach minimum 10 wykwalifikowanych pracowników budowlanych wykazanych na imiennym zestawieniu - załącznik nr 8. 2. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca - załącznik 9 - zamawiający ustala minimalne wymagania 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych posiadających pozytywne i udokumentowane doświadczenie przedsięwzięć, zbliżonych w charakterze do przedmiotu przetargu, to jest: budowa lub remont budynków kubaturowych użyteczności publicznej lub budynków socjalno - technicznych lub budynków mieszkalnych o kubaturze nie mniejszej niż 1.000 m3. Sporządzony wykaz musi zawierać minimum: 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 750.000 zł. brutto i 1 zadania o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł. brutto potwierdzone referencjami z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 11 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy do-łączyć następujące dokumenty: 1) Sprawozdanie finansowe, jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta - zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporzą-dzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuż-szy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w przypadku wystąpienia w sprawozdaniu za ostatni rok strat oferent zostanie uznany jako niewiarygodny ekonomicznie, wymagane jest osiąganie w każdym z ostatnich trzech lat obroty nie mniejsze niż 750.000 zł. 2) Informację banku, w którym wykonawca po-siada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do kwoty 1.000.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pro-wadzonej działalności gospodarczej. Składane dokumenty przetargowe muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego. 3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki win-ny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. 5. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie do-puszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów. 6. Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 7. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalsze-go postępowania. Oferty wspólne wnoszone przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do re-prezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowy-mi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - winno być dołączone do oferty. 2. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 3. Ustanowiony pełnomocnik winien być upowa-żniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowa-nia w realizacji kontraktu. 4. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ są wspólne dla wszystkich oferentów natomiast dokumenty wymienione w punktach: 8.1 ppkt 2, i 8.2 ppkt 5, składane są dla każdego partnera z osobna. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają: 1. Zamiast dokumentów, o których mo-wa w punkcie 8.2 ppkt. 1, 5, 6, składa doku-ment lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszka-nia, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoże-nie na raty zaległych płatności lub wstrzyma-nie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłuma-czonych na język polski. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właś-ciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go-spodarczego odpowiednio w kraju pochodze-nia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Inne dokumenty dołączone do oferty, spo-rządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Postanowienia w sprawie dokumentów: 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę jako tajemnice przedsiębiorstwa. 2) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca musi je wydzielić oraz oznaczyć klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bazagmin.pl/bip_gryfow_slaski/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski pokój nr 12 Inspektor ds. Palmira Eckert Tel. 075 7811256 Fax. 075 7813916 e-mail: eckert@gryfow.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski pokój nr 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2008 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 3410
21 sierpnia 2008 10:08 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.
21 sierpnia 2008 09:16 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.
21 sierpnia 2008 09:15 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.