Przetargi

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4.707.100,00 ZŁOTYCH

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4.707.100,00 ZŁOTYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOTEM ZAMóWIENIA JEST UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4.707.100,00 ZŁOTYCH

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 6.000,00 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.09.2008 na konto 89102021240000820200111443..

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone wart. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w tabeli jak niżej na podstawie dokumentów wymienionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Projekt umowy, jaka będzie zawarta z zamawiającym w przypadku wyboru Wykonawcy składającego ofertę. 2.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3.Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 4.Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 5.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ust. 1, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8.Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 i 7 są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bazagmin.pl/bip_gryfow_slaski/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta 59-620 Gryfów Śląski Rynek 1 pokój nr 7 Anna Jankowska - Skarbnik Gminy, tel. (075) 78 11 262 lub 78 13 552 wew. 34 w godzinach od 8:00 do 14:00..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski pokój nr 4 (sekretariat)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2008 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 4642
09 września 2008 13:01 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.
29 sierpnia 2008 10:20 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.
19 sierpnia 2008 09:47 (Redaktor BIP) - Dodanie załącznika.