Przetargi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Proszówka, działka nr 303, dł. 0,5 km, km 0+000 – 0+500.

W dniu 7.11.2016 7.10.2016 Zamawiający zamieścił informację o złożonych ofertach. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa powyżej, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca oceniając przynależność bierze pod uwagę tylko Wykonawców, wskazanych przez Zamawiającego w informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2016 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Tartak
Ilość wyświetleń: 1056
13 października 2016 15:03 (Andrzej Tartak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2016 12:21 (Andrzej Tartak) - Dodanie załącznika [wybor_oferty_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2016 11:22 (Andrzej Tartak) - Dodanie załącznika [ocena_ofert_proszowka.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)