Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Proszówka, działka nr 303, dł. 0,5 km, km 0+000 – 0+500.

W dniu 7.11.2016 7.10.2016 Zamawiający zamieścił informację o złożonych ofertach. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa powyżej, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której...

Logo MGOPS

Ogłoszenie o wyborze oferty - Dożywianie podopiecznych oraz dzieci w szkołach

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dożywianie podopiecznych oraz dzieci w szkołach na terenie gminy Gryfów Śląski NA CZĘŚĆ 1: "Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego...

MGOPS

Przetarg nieograniczony - Dożywianie podopiecznych oraz dzieci w szkołach

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DOŻYWIANIE PODOPIECZNYCH ORAZ DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Przetarg składa się z dwóch części: CZĘŚĆ 1: Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego jednodaniowego posiłku dziennie dla...

MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ OTWARTEJ KOMORY FERMENTACYJNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM - ETAP 1

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Działanie 4.2 gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.2.3 – ZIT AJ Uwaga Wykonawcy! Z załaczonej dokumentacji projektowej należy brać...