Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UZBROJENIE LOKALNEJ STREFY MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ...

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. SPACEROWEJ; UL. STRZELNICZEJ ORAZ DROGI W SOŁECTWIE WIEŻA

Przypomnienie! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji na temat złożonych ofert , jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.Wykonawca oceniając przynależność...

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. ANDERSA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Przypomnienie! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji na temat złożonych ofert , jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca oceniając przynależność...