Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II przetarg- BUDOWA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 23.04.2018 R. ZAMIEŚCIŁ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ORAZ DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE: ZAKOŃCZENIA PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJI CZĘŚCI PIERWSZEJ -NOWY TERMIN WYKONANIA 30% CAŁKOWITEJ WARTOŚCI OFERTY (ETAP I CZĘŚĆ I): 06.07.2018 r. UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 27.04.2018 R. ZAMIEŚCIŁ...

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM – CZĘŚĆ ŚCIEKOWA

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 3 - 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16...

PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTKOWEGO UBOCZE 301 NA BUDYNEK SOCJALNY WIELORODZINNY

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 28.03.2018 R. ZAMIEŚCIŁ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ORAZ DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE: OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ TERMINU SKŁADANIA OFERT, TERMINU WPŁATY WADIUM ORAZ TERMINU OTWARCIA OFERT OSTATECZNEGO...

Budowa żłobka publicznego w Gryfowie Śląskim

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 26.03.2018 R. ZAMIEŚCIŁ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ORAZ DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE: WYMOGU ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ W CZĘŚCI II TERMINU SKŁADANIA OFERT, TERMINU WPŁATY WADIUM ORAZ TERMINU OTWARCIA OFERT -NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT I WPŁATY WADIUM: 06.04.2018 R. GODZ....

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH- DROGI W SOŁECTWIE KRZEWIE WIELKIE ORAZ W DROGI W SOŁECTWIE UBOCZE

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 26.02.2018 UMIEŚCIŁ INFORMACJĘ O ZMIANIE OGŁOSZENIE ORAZ DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE: - DOPRECYZOWANIA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZEŚĆ 2 - WYSOKOŚCI WADIUM CZĘŚĆ 2 UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY DNIA 28.02.2018 ROKU DOKONAŁ POPRAWKI OMYŁKI PISARSKIEJ W SIWZ DOTYCZĄCEJ TERMINU SKŁADANIA...