Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E

Gryfów Śląski, dnia 11.07.2007 r.
WT.EK.7624/5/5/2008 O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego nr WT.EK.7624/5/4/08 z dnia 11.07.2008 r. zakończonego decyzją ostateczną - znak WT.EK.7624/5/1/2007 z dnia 22.08.2007 r. wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej ERA zlokalizowanej na istniejącej wieży Ratusza w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1 .  
    Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zgodnie, zatem z art. 49 K.p.a., w związku z art. 46a ust. 5  ustawy – Prawo ochrony środowiska, zawiadomienie stron postępowania o wydaniu rozstrzygnięcia w sprawie może nastąpić przez obwieszczenie lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze zawiadomienie zostanie podane stronom postępowania przez jego zamieszczenie na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów  Śl. www.gryfow_slaski.bazagmin.pl , a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. , ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śl.  .
    Na niniejsze postanowienie , zgodnie z art. 141§ i art. 142 K.p.a., nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
   
Informacji w sprawie udziela Wydział Techniczny – Ochrona środowiska Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. , pok. nr 6, tel. (075) 7812953.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2008 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Redaktor BIP
Ilość wyświetleń: 4040
15 lipca 2008 14:38 (Redaktor BIP) - Utworzenie dokumnetu.