Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 717/1 w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski”

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

w sprawie programu ochrony powietrza

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej

Podanie do publicznej wiadomości załączonego obwieszczenia ma na celu zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na...

Informacja Starostwa Powiatowego dotycząca lasów wszystkich form własności

w związku z rozpoczęciem opracowania "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019" prosimy właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją.

DECYZJA

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim"

ANALIZA

analiza gospodarki odpadami za 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku biurowo-magazynowego, rozbudowie magazynu paliw, stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działka

POSTANOWIENIE

P o s t a n o w i e n i e w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku biurowo-magazynowego, rozbudowie magazy

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu