Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1000 kW realizowanego na działkach nr 758/11 i 758/13, ark. mapy 2, obręb Ubocze, Gmina Gryfów Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie”

POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 717/1 w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski”

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozszerzeniu prowadzonej działalności - punktu zbierania odpadów o zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z wykorzystaniem istniejącego...

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 700 kW realizowanego na działkach nr 758/11 i 758/13, ark. mapy 2, obręb Ubocze, Gmina Gryfów Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie”...

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1000 kW realizowanego na działkach nr 758/11 i 758/13, ark. mapy 2, obręb Ubocze, Gmina Gryfów Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie”...

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 717/1 w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski”

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

w sprawie programu ochrony powietrza

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej

Podanie do publicznej wiadomości załączonego obwieszczenia ma na celu zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na...

Informacja Starostwa Powiatowego dotycząca lasów wszystkich form własności

w związku z rozpoczęciem opracowania "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019" prosimy właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją.

DECYZJA

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim"