Konkursy na stanowisko

OGŁOSZENIE - o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

a)      wykształcenie: średnie zawodowe – kierunek ekonomiczny, finanse i rachunkowość, zarządzanie lub wyższe zawodowe;

b)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;

c)      nieposzlakowana opinia;

d)     nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

f)       obywatelstwo polskie;

g)      ukończony 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      posiada predyspozycje w zakresie prac finansowo - księgowych:

b)      znajomość ustawodawstwa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, organizacji oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego,

c)      inicjatywa i umiejętność podejmowania szybkich decyzji;

d)     umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania kontaktów

e)      dyspozycyjność.

 

  1. Zadania wynikające z zakresu prac i obowiązków Wydziału Finansowego, między innymi:

a)      obsługa programu finansowo - księgowego;

b)      ewidencja środków trwałych, rozliczanie spisów z natury;

c)      rozliczanie realizowanych projektów dofinansowanych środkami z unii europejskiej;

d)     przygotowywania informacji o podziale funduszu sołeckiego, rozliczanie funduszu sołeckiego.

 

  1. Stanowisko pracy jest wyposażone w niezbędny sprzęt – warunki pracy bardzo dobre.

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim nie przekracza 6%.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)      pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym;

b)      życiorys (CV);

c)      dokument poświadczający wykształcenie;

d)     kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;

e)      kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;

f)       oświadczenie o niekaralności;

g)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;

h)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub pocztą na adres Urzędu
z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej” w terminie
do 19 stycznia 2018r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w pkt. 6 powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm. ) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm ).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2017 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 2113
29 grudnia 2017 11:30 (Grzegorz Bielak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)