Konkursy na stanowisko

OGŁOSZENIE - o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

ds. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

a) wykształcenie wyższe – kierunek architektura, urbanistyka oraz trzyletni staż pracy;

b) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;

c) nieposzlakowana opinia;

d) nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

f) obywatelstwo polskie;

g) ukończony 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) posiada praktyczne doświadczenie w zakresie planowania przestrzennego, architektury;

b) znajomość ustawodawstwa w zakresie: postępowania administracyjnego, organizacji oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

c) inicjatywa i umiejętność podejmowania szybkich decyzji;

d) umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania kontaktów

e) dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja zadań gminy wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie dóbr kultury oraz aktów wykonawczych.

b) zlecanie, monitorowanie i kontrolowanie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gryfów Śląski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

c) prowadzenie procedur i sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej

 

4. Stanowisko pracy jest wyposażone w niezbędny sprzęt – warunki pracy bardzo dobre.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim nie przekracza 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym;

b) życiorys (CV);

c) dokument poświadczający wykształcenie;

d) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;

e) kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;

f) oświadczenie o niekaralności;

g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej” w terminie do 16 sierpnia 2016r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w pkt. 6 powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.).

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2016 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 2181
02 sierpnia 2016 09:27 (Grzegorz Bielak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)