Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej 20kW relacji od PT-67628 do słupa nr 1 linii napowietrznej L-676 w granicach działek o numerach ewidencyjnych 805, 844,845 w obrębie Ubocze gminie Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Młyńsko, w gminie Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

w dniu 13.06.2012 r. została wydana na rzecz Nadleśnictwa Świeradów decyzja nr 2/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na powiększeniu mokradła zlokalizowanego w leśnictwie Rębiszów, oddziale 3i, w granicach działki nr 479/3, AM-1, obręb ewidencyjny Proszówka, gmina Gryfów Śląski...

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski – część wschodnia – obszar 1

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Gryfów Śląski inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rząsiny

OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na powiększeniu mokradła zlokalizowanego w leśnictwie Rębiszów, oddziale 3i, w granicach działki nr 479/3, AM-1, obręb ewidencyjny Proszówka, gmina Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na powiększeniu mokradła zlokalizowanego w leśnictwie Rębiszów, oddziale 3i, w granicach działki nr 479/3, AM-1, obręb ewidencyjny Proszówka, gmina Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

została wydana dnia 29.03.2012 r. przez Wojewodę Dolnosląskiego decyzja Nr I-Ps-43/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnosląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_27 w relacji: WD_Gryfów Śląski - WS_Lubań...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

wydana dnia 23.03.2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja Nr I-Ps-41/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_22 w relacji: WD_Lubomierz - ZO_Gryfów Śląski na RS_27