Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów ŚląskI

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polagającej na budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie polegającego na połączeniu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 8,4 MPa z gazociągiem podwyższonego ciśnienia DN 250 MOP 1,3 MPa...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o wydaniu postanowienia Nr I-Pg-1/14 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr I-Pg-5/10 z dnia 25 października 2010 r. ustalającej lokalizację inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 pr 8,4 MPa relacji: Jeleniów - Dziwiszów,...

OBWIESZCZENIE

w dniu 18.11.2013 r. została wydana na rzecz PGNIG SPV 4 sp. z o.o. decyzja nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 mm lokalizowanego na działkach nr 110 i 108/12, obręb Wieża, gmina Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji na rzecz PGNIG SPV 4 sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 mm lokalizowanego na działkach nr 110 i 108/12, obręb Wieża, gmina Gryfów Śląski