Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o wydaniu postanowienia Nr I-Pg-1/14 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr I-Pg-5/10 z dnia 25 października 2010 r. ustalającej lokalizację inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 pr 8,4 MPa relacji: Jeleniów - Dziwiszów,...

OBWIESZCZENIE

w dniu 18.11.2013 r. została wydana na rzecz PGNIG SPV 4 sp. z o.o. decyzja nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 mm lokalizowanego na działkach nr 110 i 108/12, obręb Wieża, gmina Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji na rzecz PGNIG SPV 4 sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 mm lokalizowanego na działkach nr 110 i 108/12, obręb Wieża, gmina Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Młyńsko, w gminie Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

na wniosek PGNIG SPV 4 sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, Zakład w Zgorzelcu, ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 mm lokalizowanego na działkach nr 110 i 108/12, obręb Wieża,...

OBWIESZCZENIE

zawiadomienie, że w dniu 09.09.2013 r. została wydana na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra decyzja nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej 20 kV relacji: od PT-67628 do słupa nr 1 linii napowietrznej L-676 lokalizowanej na działkach nr 805, 844, 845,...

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Młyńsko, w gminie Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej 20kW relacji od PT-67628 do słupa nr 1 linii napowietrznej L-676 w granicach działek o numerach ewidencyjnych 805, 844,845 w obrębie Ubocze gminie Gryfów Śląski