Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę - budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej, działka nr 184/3 obręb Gryfów Śląski 1

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW śLĄSKI

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski

DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie stacji redukcyjno - pomiarowej Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa stacji redukcyjno - pomiarowej Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

w dniu 28.12.2015 r. na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 32/15 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej...

DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ustalająca dla PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31.12.2015 r. decyzja Nr I-P-164/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie,...

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R obejmującego wieżę o wysokości do 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, na działce nr 91, AM-1, obręb Młyńsko, gm. Gryfów Śląski, w granicach terenów zamkniętych