Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO W DNIU 30 SIERPNIA 2017 R. DECYZJI NR 21/17 ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN 100 MOP 8,4 MPa NA ODCINKU ODG. LWÓWEK ŚLĄSKI – LWÓWEK ŚLĄSKI W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW - DZIWISZÓW...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADM. W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Nr I-Pg-32/15 Z DNIA 18 CZERWCA 2015 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA INWESTYCJI PN. BUDOWIE GAZOCIĄGU w/c DN 100 MOP 8,4 MPa STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ...

ZARZĄDZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI Z DNIA 28.04.2017 R. UDZIELAJĄCEJ OPERATOROWI GAZOCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ZADANIEM PN.: „BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN 100 MOP 8,4 MPa NA ODCINKU ODG. LWÓWEK ŚLĄSKI – LWÓWEK ŚLĄSKI W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW - DZIWISZÓW WRAZ...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WSZCZĘCIU, NA WNIOSEK INWESTORA – MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI, POSTĘPOWANIA ADM. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN 100 MOP 8,4 MPa NA ODCINKU ODG. LWÓWEK ŚLĄSKI – LWÓWEK ŚLĄSKI W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU POSTANOWIENIA Z DNIA 10.03.2017 R. UZUPEŁNIAJĄCEGO DECYZJĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 17.02.2017 R. ZNAK: DOW-W-I.7322.1.2017.RS, UDZIELAJĄCĄ OPERATOROWI GAZOCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ZADANIEM PN.: „BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN 100 MOP 8,4 MPa NA ODCINKU...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA ODWODNIENIE WYKOPÓW BUDOWLANYCH ORAZ ODPROWADZANIE WÓD Z WYKOPÓW BUDOWLANYCH WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU DN 100 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI, MIASTA I GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI W POWIECIE LWÓWECKIM,...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI Z DNIA 17 LUTEGO 2017 R. UDZIELAJĄCEJ OPERATOROWI GAZOCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ZADANIEM PN.: „BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN 100 MOP 8,4 MPa NA ODCINKU ODG. LWÓWEK ŚLĄSKI – LWÓWEK ŚLĄSKI W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW - DZIWISZÓW WRAZ...