Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA ODWODNIENIE WYKOPÓW BUDOWLANYCH ORAZ ODPROWADZANIE WÓD Z WYKOPÓW BUDOWLANYCH WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU DN 100 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI, MIASTA I GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI W POWIECIE LWÓWECKIM,...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI Z DNIA 17 LUTEGO 2017 R. UDZIELAJĄCEJ OPERATOROWI GAZOCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ZADANIEM PN.: „BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN 100 MOP 8,4 MPa NA ODCINKU ODG. LWÓWEK ŚLĄSKI – LWÓWEK ŚLĄSKI W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW - DZIWISZÓW WRAZ...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ZADANIEM PN.: „BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN 100 MOP 8,4 MPa NA ODCINKU ODG. LWÓWEK ŚLĄSKI – LWÓWEK ŚLĄSKI W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW - DZIWISZÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI Nr 25/16, ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA STACJI REDUKCYJNEJ KRZEWIE WIELKIE W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW - DZIWISZÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU (W WYNIKU POSTĘPOWANIA WZNOWIENIOWEGO) DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE ZAKOŃCZONEJ WYDANIEM DECYZJI NR I-Pg-23/16 Z DNIA 31.08.2016 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI, W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE STACJI REDUKCYJNEJ KRZEWIE WIELKIE W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU JELENIÓW...