Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na obszarze miasta i gminy Gryfów Śląski

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na obszarze miasta i gminy Gryfów Śląski

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu w obszarze miejscowości Ubocze

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miasta Gryfów Śląski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miasta Gryfów Śląski Obszar planistyczny "A"