Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Gryfów Śląski obejmującej teren oznaczony w planie symbolami „9 P,UR,U” i „10 KS”

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski obejmującej teren oznaczony w planie symbolami „9 P,UR,U” i „10 KS”

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 176/283 obręb Wieża

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717- ze zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) z a w i a d a m i a m że zostało wszczęte postępowanie...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717- ze zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) z a w i a d a m i a m że zostało wszczęte postępowanie...

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29 września 2009 roku Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

O B W I E S Z C Z E N I E

W sprawie rozbudowy istniejącego boiska sportowego w miejscowości Wolbromów.