Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29 września 2009 roku Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

O B W I E S Z C Z E N I E

W sprawie rozbudowy istniejącego boiska sportowego w miejscowości Wolbromów.

O B W I E S Z C Z E N I E

W sprawie budowy zbiornika wody czystej w miejscowości Ubocze.

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim.

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim.

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na obszarze miasta i gminy Gryfów Śląski