Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 176/283 oraz 175/2 obręb Wieża

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Gryfów Śląski obejmującej teren oznaczony w planie symbolami „9 P,UR,U” i „10 KS”

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski obejmującej teren oznaczony w planie symbolami „9 P,UR,U” i „10 KS”

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 176/283 obręb Wieża