Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 176/283 oraz 175/2 obręb Wieża

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski.