Zagospodarowanie przestrzenne (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w dniu 13.06.2012 r. została wydana na rzecz Nadleśnictwa Świeradów decyzja nr 2/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na powiększeniu mokradła zlokalizowanego w leśnictwie Rębiszów, oddziale 3i, w granicach działki nr 479/3, AM-1, obręb ewidencyjny Proszówka, gmina Gryfów Śląski...

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski – część wschodnia – obszar 1

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Gryfów Śląski inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rząsiny

OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na powiększeniu mokradła zlokalizowanego w leśnictwie Rębiszów, oddziale 3i, w granicach działki nr 479/3, AM-1, obręb ewidencyjny Proszówka, gmina Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na powiększeniu mokradła zlokalizowanego w leśnictwie Rębiszów, oddziale 3i, w granicach działki nr 479/3, AM-1, obręb ewidencyjny Proszówka, gmina Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

została wydana dnia 29.03.2012 r. przez Wojewodę Dolnosląskiego decyzja Nr I-Ps-43/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnosląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_27 w relacji: WD_Gryfów Śląski - WS_Lubań...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

wydana dnia 23.03.2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja Nr I-Ps-41/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_22 w relacji: WD_Lubomierz - ZO_Gryfów Śląski na RS_27

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

o wydaniu decyzji z dnia 13 marca 2012 r., znak: BP4g-773/3-d/11 nr 1200, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r., znak: IF.I.EDT.7111-81776/10 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu pozwolenia na budowę...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_27 w relacji: WD_Gryfów Śląski - WS_Lubań