Zagospodarowanie przestrzenne (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w dniu 29 grudnia 2011 r. została wydana na rzecz Gminy Gryfów Śląski decyzja nr 39/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej, garażu dla ochotniczej straży pożarnej oraz niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej lokalizowanych na działce nr 214/2,...

OBWIESZCZENIE

o wydanych postanowieniach, zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej, garażu dla ochotniczej straży pożarnej oraz niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej lokalizowanych na działce nr 214/2, obręb Młyńsko,...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski - część wschodnia – obszar 1

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

UCHWAŁA NR XIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 R. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski – część wschodnia – obszar 1

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

UCHWAŁA NR XIII/60/11 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 R. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_26 w relacji: WD_Stara Kamiennica - WD_Gryfów Śląski

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej, garażu dla ochotniczej straży pożarnej oraz niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej lokalizowanych na działce nr 214/2, obręb Młyńsko, gmina Gryfów...